Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.).

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ψυχικής Υγείας. Αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερή μορφή καθώς αποτελούν παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Βασικός στόχος των Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας τόσο στο θεραπευτικό έργο, όσο και στην ουσιαστική τους ένταξη μέσω της συμβολής στην οικονομική αυτάρκεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δράσεις.

Η ανάπτυξη των δράσεων του Κοι.Σ.Π.Ε. αποδεικνύει καθημερινά ότι η επίτευξη κοινωνικών στόχων είναι οικονομικά βιώσιμη, καθώς τυχόν κέρδη του οργανισμού επανεπενδύονται σε δραστηριότητες αποκατάστασης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οφέλη.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Άρτας-Πρέβεζας αποτελεί μία πρωτοβουλία Κοινωνικής Οικονομίας. Βασική αρχή του είναι η σύνδεση της Επιχειρηματικότητας με τους Κοινωνικούς Στόχους και συγκεκριμένα με την Στήριξη και Ένταξη ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό ο Κοι.Σ.Π.Ε. Άρτας-Πρέβεζας αναλαμβάνει διπλή ευθύνη:

Προσφέρουμε με ίσους όρους ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Δημιουργούμε ένα ασφαλές, φιλόξενο και χειραφετικό περιβάλλον εργασίας καταρρίπτοντας τα στερεότυπα, κάνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την (έπαν)ένταξη πράξη.

Παράγουμε Οφέλη:

Μέλη και Οργάνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όργανα του
Κοι.Σ.Π.Ε.

Ο ΚοιΣ.Π.Ε. Άρτας-Πρέβεζας αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας και λειτουργεί στην βάση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ακολουθώντας τα πρότυπα εμπορικής επιχείρησης. Η οργάνωσή του ΚοιΣ.Π.Ε. διασφαλίζει την ομαλή και παραγωγική λειτουργία του, με γνώμονα την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του ΚοιΣ.Π.Ε. το οποίο χαράζει την βασική κατεύθυνση του Συνεταιρισμού. Αποτελείται από το σύνολο των μελών του ΚοιΣ.Π.Ε. χωρίς αποκλεισμός και συγκαλείται τακτικά, είτε έκτακτα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση εκτός από την εκλογή και παύση των οργάνων διοίκησης, έχει σαν βασικές αρμοδιότητες την ψήφιση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και διοίκησης, την έγκριση στρατηγικών συνεργασιών, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και ισολογισμού, την έγκριση μέτρων έκτακτων καταστάσεων κ.α.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το βασικό όργανο και νομικό εκπρόσωπο του ΚοιΣ.Π.Ε. σε κάθε είδους σχέση. Αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά και συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα ή έκτακτα σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις.

Βασικός ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εποπτεύει την εφαρμογή τους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, αποφασίζει την αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων του Κοι.Σ.Π.Ε., είναι υπεύθυνο για την εσωτερική λειτουργία συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού κανονισμού κ.α

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το όργανο που διασφαλίζει την χρηστή και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης διαχείρισης του ΚοιΣ.Π.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από τρία μέλη της Γενικής Συνέλευσης που δεν ανήκουν στο Δ.Σ. ή είναι συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό και δεν αποτελούν μέλη της κατηγορίας Α’.

Ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Κοι.Σ.Π.Ε., να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία του Κοι.Σ.Π.Ε.. Για τον σκοπό αυτό δικαιούται να διορίσει ειδικό Σύμβουλο ή Εμπειρογνώμονα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Συνεταιρισμός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διασφάλιση
Ποιότητας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001:2015 διασφαλίζοντας την ποιότητα σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η πιστοποίηση αυτή δείχνει την έμπρακτη δέσμευσή μας στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους συνεργαζόμενους φορείς.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. δεν προτίθεται να λειτουργήσει καλυπτόμενος πίσω από την ευαισθησία του κοινού. Ανταγωνιζόμαστε με ίσους όρους και διαμορφώνουμε νέους δρόμους στην αγορά εργασίας.