Μέλη.

Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. ανήκουν σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τις ιδιότητές τους.

Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. ανήκουν σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τις ιδιότητές τους.

Τα μέλη της κατηγορίας Α’, που πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των μελών, είναι άτομα που λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης

Τα μέλη της κατηγορίας Β’, που δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των μελών, είναι ενήλικες που εργάζονται στον χώρο της ψυχικής υγείας. Τα μέλη αυτά δεν αμείβονται από τον Κοι.Σ.Π.Ε. παρά μόνο για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της εργασίας τους σε αυτόν. Στην κατηγορία αυτή επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων του ΕΣΥ.

Τα μέλη της κατηγορίας Γ’ μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Γενικά Νοσοκομεία

Συγκεκριμένα ο Κοι.Σ.Π.Ε. Άρτας-Πρέβεζας αποτελείται από :

Μέλη της κατηγορίας Α΄ που προέρχονται από τις Δομές Ψυχαργώς που έχουν αναπτυχθεί σε Άρτα και Πρέβεζα, από Λ.Υ.Ψ.Υ που επισκέπτονται την ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. Άρτας και από Λ.Υ.Ψ.Υ του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας

Μέλη της κατηγορίας Β΄ που είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας  από τις Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Ψυχαργώς στην Πρέβεζα και στην Άρτα, από την Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας και είναι αυτοί που καλούνται να στηρίξουν και να υποστηρίξουν τη λειτουργία του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας ως μέλος της κατηγορίας Γ’.

 Όργανα του Κοι.Σ.Π.Ε.

Ο ΚοιΣ.Π.Ε. Άρτας-Πρέβεζας αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας και λειτουργεί στην βάση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ακολουθώντας τα πρότυπα εμπορικής επιχείρησης. Η οργάνωσή του ΚοιΣ.Π.Ε. διασφαλίζει την ομαλή και παραγωγική λειτουργία του, με γνώμονα την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.

Κυρίαρχο όργανο αποτελεί η Γενική Συνέλευση, η καθημερινή του λειτουργία οργανώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ το Εποπτικό Συμβούλιο διασφαλίζει την ορθή διαχείριση του ΚοιΣ.Π.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την υποστήριξη των παραγωγικών και εμποριών δραστηριοτήτων του ο ΚοιΣ.Π.Ε. διαθέτει Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία και ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας Συμβουλευτική υπηρεσία για την συνδρομή των μελών Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Αναλυτική παρουσίαση των Διοικητικών Οργάνων του των Κοι.Σ.Π.Ε. και των αρμοδιοτήτων τους γίνεται στο άρθρο 12 του ν. 2716/99.

Οργανόγραμμα.

O Κοινωνικός Συνεταιρισμός έχει την παρακάτω
Οργανωτική Δομή:

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του ΚοιΣ.Π.Ε. το οποίο χαράζει την βασική κατεύθυνση του Συνεταιρισμού. Αποτελείται από το σύνολο των μελών του ΚοιΣ.Π.Ε. χωρίς αποκλεισμός και συγκαλείται τακτικά, είτε έκτακτα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση εκτός από την εκλογή και παύση των οργάνων διοίκησης, έχει σαν βασικές αρμοδιότητες την ψήφιση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και διοίκησης, την έγκριση στρατηγικών συνεργασιών, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και ισολογισμού, την έγκριση μέτρων έκτακτων καταστάσεων κ.α.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το όργανο που διασφαλίζει την χρηστή και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης διαχείρισης του ΚοιΣ.Π.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποτελείται από τρία μέλη της Γενικής Συνέλευσης που δεν ανήκουν στο Δ.Σ. ή είναι συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό και δεν αποτελούν μέλη της κατηγορίας Α’.

Ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Κοι.Σ.Π.Ε., να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία του Κοι.Σ.Π.Ε.. Για τον σκοπό αυτό δικαιούται να διορίσει ειδικό Σύμβουλο ή Εμπειρογνώμονα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το βασικό όργανο και νομικό εκπρόσωπο του ΚοιΣ.Π.Ε. σε κάθε είδους σχέση. Αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά και συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα ή έκτακτα σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις.

Βασικός ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να εποπτεύει την εφαρμογή τους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, αποφασίζει την αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων του Κοι.Σ.Π.Ε., είναι υπεύθυνο για την εσωτερική λειτουργία συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού κανονισμού κ.α.