Ο Συνεταιρισμός.

Ο ΚοιΣ.Π.Ε.  Άρτας–Πρέβεζας ιδρύθηκε το 2009 και από τον Τομέα Ψυχική Υγείας Άρτας – Πρέβεζας.
Απασχολεί σήμερα 13 άτομα με τα 8 από αυτά να είναι Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Οι Δραστηριότητές του είναι:

  • Λειτουργία του Κυλικείου Γ.Ν. Πρέβεζας
  • Υπηρεσίες Καθαριότητας
  • Αγροτική Παραγωγή

Ο ΚοιΣ.Π.Ε.  έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001:2015 διασφαλίζοντας την ποιότητα σε όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Το Όραμα.

Εργαζόμαστε με ίσους όρους στο πεδίο της αγορά, διαμορφώνουμε νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας.
Ανοίγουμε τον δρόμο προς την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. βασίζεται στις αρχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας ενεργά στην δίκαιη ανάπτυξη. Στόχος της Κοι.Σ.Π.Ε. Άρτας–Πρέβεζας είναι η ανταγωνιστική οικονομική δραστηριότητα βασισμένη στους άξονες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Επίκεντρο μας είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, στην διαφορετικότητα, στην μοναδικότητα. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αλληλοστήριξης. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας προκύπτει από τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των μελών, την φροντίδα και την επιμονή.

Εταιρική Ταυτότητα.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ψυχικής Υγείας. Αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερή μορφή καθώς αποτελούν παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Βασικός στόχος των Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας τόσο στο θεραπευτικό έργο, όσο και στην ουσιαστική τους ένταξη μέσω της συμβολής στην οικονομική αυτάρκεια. Με τον τελευταίο N. 4019/2011, για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» οι Κοι.Σ.Π.Ε. συμπεριλήφθηκαν αυτοδικαίως στις δομές κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Άρτας–Πρέβεζας απέκτησε νομική μορφή το 2009 βάσει του Ν.2716/99, άρθρο 12. Σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική, παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Η ανάπτυξη των δράσεων του Κοι.Σ.Π.Ε. αποδεικνύει καθημερινά ότι η επίτευξη κοινωνικών στόχων είναι οικονομικά βιώσιμη, καθώς τυχόν κέρδη του οργανισμού επανεπενδύονται σε δραστηριότητες αποκατάστασης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σήμερα απασχολεί 13 άτομα εκ των οποίων οι 8 είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. O Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελεί βασικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ψυχικά ασθενών. Πρόκειται δηλαδή για θεραπευτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας αλλά ταυτόχρονα και για Μονάδες Κοινωνικής Οικονομίας.

Στρατηγικοί Στόχοι.

Βασικός σκοπός του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Άρτας – Πρέβεζας είναι η Επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του μέσω της εργασίας τους και η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Κεντρική στόχευση είναι ο σταδιακός μετασχηματισμός της παθητικής παροχής προνοιακών επιδομάτων σε ενεργητική προώθηση στην εργασία. Μέσω των δράσεων του, ο Κοι.Σ.Π.Ε. καλείται να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του αποκλεισμού από την εργασία και βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ ψυχικά ασθενών και εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φυσικών προσώπων και φορέων της κοινότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ισότιμη ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στην καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων και στην κινητοποίηση των ψυχικά ασθενών.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι:

  • Η ανάδειξη της αξίας του εταίρου και του εργαζόμενου
  • Η ανάπτυξη, λειτουργία και εδραίωση του Κοι.Σ.Π.Ε. στην τοπική κοινωνία
  • Η παροχή συνθηκών πραγματικής εργασίας και ικανοποιητικής αμοιβής στους Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που συμμετέχουν και εργάζονται στον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
  • Η εξασφάλιση χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας με δράσεις βιώσιμες και κοινωνικά αποτελεσματικές
  • Η δημιουργία κερδών και επανατοποθέτηση τους για την περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ιστορικό
Ανάπτυξης.

2009

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Άρτας–Πρέβεζας  ιδρύθηκε το  2009 και το καταστατικό του επικυρώθηκε  στις 12-02-2009 από το Ειρηνοδικείο Άρτας. Έλαβε έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του από το Υπουργείο Υγείας με την υπ.αρ.πρ. Υ5α/ΓΠ51188/13-05-2010 απόφαση, ενώ με την απόφαση υπ.αρ.πρ. Υ5α/ΓΠ65685/11-11-2010 έλαβε έγκριση από άποψη σκοπιμότητας του επιχειρηματικού του σχεδίου.

Τα ιδρυτικά μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. ήταν 23 και περιελάμβαναν Επαγγελματίες Ψυχικής  Υγείας (Ε.Ψ.Υ.) και Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας τόσο από την Άρτα όσο και από την Πρέβεζα.

2011

Η 1η Γενική Συνέλευση  πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  στις 16-02-2011 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτος πρόεδρος διετέλεσε ο κ. Μπιλανάκης, ψυχίατρος Δ/ντής στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν.Άρτας,

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. υπέβαλλε αίτημα και από την πρώτη στιγμή υπάχθηκε υπό την ομπρέλα  της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε., και κατά το πρώτο διάστημα δραστηριοποίησης του, ενημέρωσε φορείς σε Πρέβεζα και Άρτα, για τη νέα Μονάδα Ψυχικής Υγείας, τους στόχους και τον σκοπό αυτής, καθώς και τις προσδοκίες μας από τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των Διοικήσεων των δύο Νοσοκομείων.

2012

Στις  8-5-2012 έγινε η 2η Γενική Συνέλευση με βασικό θέμα την επικύρωση του εσωτερικού κανονισμού, ενώ στις 08-08-2012 ο Κοι.Σ.Π.Ε. αποκτά διαχειριστική επάρκεια.

2013

Στις 26-11-2013 συγκαλείτε η 3η έκτακτη Γενική Συνέλευση λόγω παραιτήσεως του προέδρου και  νέες εκλογές με πρόεδρο την κ. Κωνσταντακάκη Στυλιανή, γεωπόνο και επαγγελματία ψυχικής υγείας στις Δομές Ψυχαργώς του Γ.Ν. Πρέβεζας και συγκεκριμένα στο Προστατευόμενο εργαστήριο επαγγελματικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών με βιολογικές καλλιέργειές.

Παράλληλα, λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του Κοι.Σ.Π.Ε. και επαναδιατυπώνεται η δέσμευση των μελών στην στήριξη του εγχειρήματος. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. αποφασίζει την τη συνέχιση της δύσκολης πορείας του.

2014

Στις 22-6-2014 ο Κοι.Σ.Π.Ε. ξεκινάει για πρώτη φορά την δράση του με την  παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας στο Γ.Ν. Πρέβεζας. Το Γ.Ν. Πρέβεζας συνειδητοποιεί την σημασία του εγχειρήματος και στηρίζει ενεργά τον Κοι.Σ.Π.Ε. σε αυτά τα πρώτα δύσκολα βήματά του. Έτσι,  παρόλα τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, πρώτο αγόρασε συνεταιριστικές μερίδες και πρώτο έδωσε τη δυνατότητα στον Κοι.Σ.Π.Ε. να ξεκινήσει.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. σύναψε μία πρώτη σύμβαση 3 μηνών για παροχή υπηρεσιών Τραπεζοκομίας, Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το νοσοκομείο Πρέβεζας Οι πρώτοι εργαζόμενοι του Κοι.Σ.Π.Ε. ήταν τέσσερεις (4) Λ.Υ.Ψ.Υ. από τον Ξενώνα και από τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα των Δομών Ψυχαργώς Α΄ Φάση της Πρέβεζας. Οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στις υποχρεώσεις τους και απέδειξαν, για άλλη μια φορά, τις ικανότητες που έχουν οι άνθρωποι με ψυχική νόσο όταν εκτιμηθεί η εργασιακή τους ικανότητα και η φύση της εργασίας. Η πορεία τους αξιολογήθηκε από Επιστημονική Επιτροπή επαγγελματιών ψυχικής υγείας που προέρχονται από τον Ξενώνα Εστία της Πρέβεζας

Η επιτυχία της πρώτης δράσης οδήγησε σε ανανέωση της σύμβασης για έναν ακόμα χρόνο και έως 22-09-2015. Κατά την διάρκεια της σύμβασης αυτής εργάστηκαν  δυο (2) Λ.Υ.Ψ.Υ. από τις Δομές, ένας (1) Λ.Υ.Ψ.Υ. από την κοινότητα (προτάθηκε από  το Κ.Ψ.Υ. Πρέβεζας) και ένας (1) επαγγελματίας.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμας τον Δεκέμβριο του 2014 υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του Γ .Ν .Πρέβεζας από το ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.  στο οποίο εργάζονται 6 άτομα με 3 Λ.Υ.Ψ.Υ..

2015

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. αναπτύσσει νέα δραστηριότητα με την παραγωγή κηπευτικών. Εντάσσεται  πλέον ενεργά αν και με μικρή δυναμικότητα στον πρωτογενή τομέα αποκτώντας νέα τεχνογνωσία.

2016

Το 2016 ο Κοι.Σ.Π.Ε. επεκτείνει τις δραστηριότητές του και αναπτύσσει τον τομέα προσφοράς υπηρεσιών καθαριότητας.  Ο Κοι.Σ.Π.Ε. ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2016 με τα ΠΕΔΙ- ΕΟΠΥΥ Άρτας  και Πρέβεζας και λίγο αργότερα με τα ΠΕΔΙ -ΕΟΠΥΥ Ηγουμενίτσας και Ιωαννίνων με τέσσερις (4)  Λήπτες Υ.Ψ.Υ .

2017

Τον Νοέμβριο 2017 ο Κοι.Σ.Π.Ε. επεκτείνει την αγροτική του δραστηριότητα με την εγκατάσταση και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών που μπορούν να δώσουν ικανοποιητικό εισόδημα και δημιουργία 4 θέσεων εργασίας , οι δύο Λ.Υ.Ψ.Υ.. Πλέον ο Κοι.Σ.Π.Ε. καλλιεργεί εννέα στρέμματα με μανταρινιές, ενώ συνεχίζει να παράγει κηπευτικά προϊόντα. Τα λαχανικά του Κοι.Σ.Π.Ε. παράγονται με φροντίδα σε ένα θερμοκήπιο 1,5 στρέμματος και εκτατικά στην έκταση των 9 στρεμμάτων της δενδροκαλλιέργειας.

Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας έχει σαν παράλληλη και ίσης σημασίας δραστηριότητα την υποστήριξη των μελών και την βελτίωση της ανταπόκρισής τους τόσο στην παραγωγική-εμπορική διαδικασία που έχουν αναλάβει, όσο και στην γενικότερη αυτάρκειά τους στην κοινωνία.

Για την αυτόν τον λόγω στα πλαίσια του Κοι.Σ.Π.Ε. λειτουργεί η  Συμβουλευτική Υπηρεσία (ΣΥΥ) που στελεχώνεται από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Βασικό της έργο είναι η ανάπτυξη ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που να πλαισιώνουν τις παραγωγικές και εμπορικές δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε., διευκολύνοντας αφενός το παραγωγικό τους έργο και διασφαλίζοντας ότι η επαγγελματικής δραστηριοποίηση είναι εποικοδομητική προς την επανένταξη των μελών – ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σχετική Νομοθεσία
& Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.